Lắp Ráp

Kết nối hộp iTV Việt 4K (Ultra HD) V1 (2ram + 8 Gib / camera)
Mon, 3 Oct, 2016 at 6:46 PM
Kêt nối hộp iTV Việt 1K (1080 HD) & 4 K V2 ( Ultra HD w/2ram + 16 gib)
Mon, 3 Oct, 2016 at 6:46 PM