Những Hướng Dẫn Khác

Trong iTV Việt không thấy SET LOCK
Nếu trong iTV Việt không thấy SET LOCK (cho đài  dành cho người lớn).Tốt nhất bấm remote control qua bên trái, bấm QUIT. Chờ cho máy trở lại Home laucher ...
Sun, 21 Tháng 6, 2015 at 1:20 PM