Home - setting - Video - ok - Screen position - ok - lên hoặc xuống.

Bình thường 95% .Nếu vẫn còn nhiều khác biệt, xem lại TV phần zoom in, out.