Toàn bộ các máy iTV V 1K, 4K V2 & V1  phải update lên version 6.XX ( nhìn lên góc trái trên cùng trong iTV V).

Máy sẽ tự động update tại nhà không cần gởi máy lại. Chương trình update này đã có từ tháng 12/2017.

Nếu máy nhà vẫn còn version  4.xx .Khi vào iTV V nên clear cache sau đó máy sẽ tự động update.

Nếu có trở ngại xin liên lạc iTV V sẽ có trợ giúp.