Khi vào youtube sẽ không lên hình, hoặc vào iTV V , mở các ô Viêt phim, Tổng Hợp #1 không có gì.

Trong iTV V nhìn vào góc phải sẽ không đúng ngày, tháng, năm hiện tại.

Lý do đôi lúc nhà bị cúp điện hoặc internet bị cut off.

Vào setting -  Info - more setting - ok -xuống Date & time - ok -

Automatic  date & time  phải có dấu check mark .

Sau khi check mark date & time. Về Home reboot iTV V. Nên kiểm tra lại trong Automatic date & time.

Set date có đúng với ngày, tháng, năm hiện tại.

Nếu không nên reboot router và modem nhà.