Home - highlight iTV - menu - setting - ok - xuống clear data - ok - chờ clear data hiện lên 0.00B.

Về Home mở lại iTV, chờ 5 phút sau máy sẽ tự động update version mới nhât.