1 - Bấm Home - highlight iTV - menu - setting -  ok - Force stop - ok - ok.

Về Home mở lại iTV.

 2 - Home - xuống Help - qua Reboot - ok - yes - ok. Về mở lại iTV. 

 3-  Home 2 lần chọn app - ok- ok- để đóng lại app iTV và những app khác nếu muốn.

 4-  Trên remote có ô STOP -ok - để stop.