Home - setting - ok - info - more setting - ok - ( cho máy 1K và 4K v2)

xuống Language & input - ok - Default -ok- Hardware lúc này đang  ON. Bấm OK máy tự động tunr OFF.

Bấm return. Về Home vào youtube kiểm tra lại. Hardware lúc nào cũng turn OFF.