Trong iTV Viêt ,lên Viêt TV vào Tổng Hợp số 1 có tất cả các chương trình được chon lọc và sắp xếp thứ tự để dễ dàng sử dụng không cần tìm kiếm. Tất cả các apps bên ngoài (Uno, Việt Live, Việt 24,..) đều có trong này, nên xem trong này tránh tình trạng mở các apps 2 lần.

 Ô này sẽ được cập nhật thường xuyên gồm truyền hình Hải Ngoại, Trong nước, Live news, Ca nhạc,, Live sports, TV show, kids........

Phần cuối của Tổng Hợp số 1 có Help menu để cài dặt, xóa bỏ, chỉnh sửa apps (nếu có add on và app nào không làm việc vào đây để chỉnh sửa) và trợ giúp.

 Nếu vào trong bị trống hoặc off line, nên reboot máy lại hoặc xem lại internet connection.