Nếu có sẵn gmail account, có thể vào google play store để download những app mình muốn.Nếu không có gmail account, đây là cách hướng dẫn.Tạo 01 gmail mới để download app.

Như UNO iptv app, hoặc Việt karaoke app,.....Sau khi download , đôi lúc cần phải REBOOT máy lại.