Bắt đầu một topic mới

XIN trợ giúp

xin trợ giúp.bấm vào itv viet nó hiện lên MASTER USER làm sao trở lại bình thường,đã REBOOT 2 lần rồi

Liquid error: translation data {:other=>"%{count} người "} can not be used with :count => 1
1 Comment

Hello,


Xin vui long lien lac chung toi de duoc them huong dan qua phone: 1-855-479-6202 (mien phi Canada va My)


Cam on.