Bắt đầu một topic mới
Đã được trả lời

ITV co xem duoc nhieu Chanel: ESPN......

ITV Viet co xem duoc dai ESPN...va co Wifi? Boi vi dung cable la khong tien nghi lam? Neu muon xem dai thi can phai go tren ban phiem sao? Hay can them nhung phu kien ma ITV gioi thieu them de tuy chon mua them? Neu vay day la mot su khong tien va cung khong tot lam...?


Câu trả lời tốt nhất

Hello,


1. iTV Viet co the xem rat nhieu dai/kenh tu free tu Internet nhu la kenh the thao, tin tuc, phim, v.v. Nhung dai/kenh thay doi thuong xuyen.


2. Hop iTV Viet 1K va 4K co dual band (2.4 / 5 GHz) b/g/n WiFI.


3. Nhung thiet bi nhu la wireless air mouse hoac wireless mini keyboard la co the mua them va la "optional". Khi mua hop iTV Viet la co mot cai remote control dung ban IR (infrared).


4. Hop iTV Viet co nhieu chuc nang va co the dung voi nhung apps co ban voi remote control. Co nhung app khac thi nen dung voi wireless air mouse hoac wireless keyboard. Neu o nha co san keyboard hoac mouse, thi co the dung voi hop iTV Viet. Chi can gan vao USB ports.


Cam on

Liquid error: translation data {:other=>"%{count} người "} can not be used with :count => 1
1 Comment

Trả lời

Hello,


1. iTV Viet co the xem rat nhieu dai/kenh tu free tu Internet nhu la kenh the thao, tin tuc, phim, v.v. Nhung dai/kenh thay doi thuong xuyen.


2. Hop iTV Viet 1K va 4K co dual band (2.4 / 5 GHz) b/g/n WiFI.


3. Nhung thiet bi nhu la wireless air mouse hoac wireless mini keyboard la co the mua them va la "optional". Khi mua hop iTV Viet la co mot cai remote control dung ban IR (infrared).


4. Hop iTV Viet co nhieu chuc nang va co the dung voi nhung apps co ban voi remote control. Co nhung app khac thi nen dung voi wireless air mouse hoac wireless keyboard. Neu o nha co san keyboard hoac mouse, thi co the dung voi hop iTV Viet. Chi can gan vao USB ports.


Cam on